* Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên:

- Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên: 50 người,  nữ: 50. Biên chế: 50; Trong đó:

+ Cán bộ quản lý:  03 : Trình độ chuyên môn: ĐH: 03

+ Giáo viên: 45 : Trình độ chuyên môn: Đại học 40, Cao đẳng 01. Trung cấp: 04.

+ Nhân viên: 2 người. Trình độ chuyên môn: Trung cấp: 02

+ Đảng viên: 34:  trong đó: CBQL: 03, GV: 29, NV: 02.

+ Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 06 người, trong đó: CBQL: 03 người; giáo viên: 03 người.